Letni staż aikido \ iaido \ kenjutsu

Centrum Sztuk Japońskich Kokoro Kan
zaprasza na letni staż aikido \ iaido \ kenjutsu
Miejsce:
Dojo CSJKK, 45-339 Opole ul. Telesfora 2, POLSKA
Termin:
09 – 15 lipiec 2012 (możliwy przyjazd i zakwaterowanie 8 lipca)
Noclegi:
Dojo CSJKK na macie (proszę zabrać śpiwory i karimaty)
Cena:
Ling Fluent
Learn up to eight foreign languages!
https://phytonutrition-sante.com/ling-fluent-avis/100 euro
... Cena zawiera wszystkie treningi oraz podwieczorek regeneracyjny i wodę do picia w ciągu dnia.
Noclegi na macie gratis. Śniadanie i kolacja wspólne na sali przygotowane przez uczestników z własnych produktów. Obiady we własnym zakresie na mieście – duża baza niedrogich lokali w okolicy dojo.
W trakcie stażu jedna wspólna wycieczka wyjazdowa w atrakcyjne miejsce.
Plan dnia stażowego:
08:00 - pobudka
08:15 - bieg w terenie
09:00 - śniadanie
10:30 - trening aikido (taiso, kokyu, atemiwaza)
12:00 - 16:30 - czas wolny - spacer, zakupy, obiad, sjesta
(12:00 - 14:00 - trening iaido\kenjutsu dla chętnych)
16:30 - trening crossfit
17:15 - trening aikido (jo\ bokken)
19:00 - kolacja
20:00 - trening aikido (tachiwaza)

Treningi będą odbywać się w zależności od pogody na sali lub na wolnym powietrzu.
Kontakt i zapisy:
Tomasz Kuszewicz 601 56 54 52 csjkk@o2.pl
Zapraszamy
---------------------------eanglish version-------------------------

Kokoro Kan Japanese Arts Center
Welcome to the summer internship aikido \ iaido \ kenjutsu
place:
Dojo CSJKK, 45-339 Opole ul. Telesfor 2, POLAND
Dates:
09 - July 15, 2012 (possible arrival and July 8)
Accommodation:
Dojo CSJKK on the mat (please bring sleeping bags and mats)
Price:
100 euro
The price includes all training and regeneration water to drink during the day. Accommodation for free. Breakfast and dinner prepared by the participants of their own products. Lunch on your own in the city - a huge database of affordable dwellings in the area of the dojo.
During the internship a joint excursion trips attractive.
Plan of the day:
08:00 - wake up
08:15 - run off road
09:00 - Breakfast

Flexa Plus
Osteoarthritis - the rescue!
https://phytonutrition-sante.com/da/flexa-plus-mening/10:30 - aikido training (Taiso, kokyu, atemiwaza)
12:00 - 16:30 - free time - walking, shopping, lunch, siesta
(12:00 - 14:00 - practice iaido \ kenjutsu for volunteers)
16:30 - crossfit workout
17:15 - Aikido training (jo \ bokken)
19:00 - Dinner
20:00 - Aikido training (tachiwaza)
Training will take place depending on the weather at the gym or outdoors.
Contact and registration: Thomas Kuszewicz +48 601 56 54 52 csjkk@o2.pl
Welcome
---------------------------versione italiana-------------------------

Kokoro Kan Giapponese Arts Center
Benvenuti al tirocinio estivo di aikido \ iaido \ kenjutsu
luogo:
Dojo CSJKK, 45-339 ul Opole. Telesfor 2, POLONIA
date:
09 - 15 luglio 2012 (arrivo possibile e 8 luglio)
Alloggio:
Dojo CSJKK sul tappeto (si prega di portare sacchi a pelo e materassini)
Prezzo: 100 euro
Il prezzo include tutto il tè di formazione e rigenerazione e acqua da bere durante il giorno. Alloggi per voi per libero. La colazione e la cena preparata in camera condivisa da parte dei partecipanti dei propri prodotti. Pranzo libero in città - un enorme database di abitazioni a prezzi accessibili nella zona del dojo.
Durante lo stage alcuni viaggi escursione articolare attraente.
Pianificare il proprio lavoro:
08:00 - sveglia
08:15 - esecuzione off road
09:00 - Prima colazione
10:30 - formazione aikido (Taiso, kokyu, atemiwaza)
12:00-16:30 - tempo libero - a piedi, shopping, pranzo, siesta
(12:00 - 14:00 - la pratica iaido \ kenjutsu per i volontari)
16:30 - CrossFit allenamento
17:15 - Aikido formazione (jo \ bokken)
19:00 - Cena
20:00 - Aikido formazione (Tachiwaza)
La formazione si svolgerà a seconda del tempo in palestra o all'aperto.

Contatto e iscrizioni: Thomas Kuszewicz 601 56 54 52 csjkk@o2.pl
Benvenuto

------------------verzia v slovenčine--------------------------------

Kokoro Kan Japonské Umenie Center
Vitajte na letnú stáž aikidó \ iaidó \ kenjutsu
miesto:
Dojo CSJKK, 45-339 Opole ul. Telesfor 2, POĽSKO
termíny:
09 - 15. júla 2012 (príchod možný a júl 8)
Ubytovanie:
Dojo CSJKK na podložke (prineste spacáky a podložky)
cena:
100 euro
Cena zahŕňa všetky odbornej prípravy a regenerácie na prípravu čaju a vodu na pitie počas dňa. Ubytovanie pre vás zdarma. Raňajky a večere pripravená v miestnosti spoločné účastníkov svojich vlastných výrobkov. Obed na vlastnú päsť v meste - obrovská databáza dostupné byty v oblasti dojo. V priebehu stáže a spoločné turistické výlety atraktívne.
V pláne na ich prácu:
08:00 – prebudiť
08:15 - beh v teréne
09:00 - Raňajky
10:30 - Aikido tréning (Taiso, kokyu, atemiwaza)
12:00 - 16:30 - voľný čas - chôdza, nakupovanie, obed, siesta
(12:00 - 14:00 - cvičenie iaidó \ kenjutsu pre dobrovoľníkov)
16:30 - CrossFit cvičenie
17:15 - Aikido školenia (jo \ bokken)
19:00 - Večera
20:00 - Aikido školenia (tachiwaza)
Školenie sa uskutoční v závislosti na počasí v telocvični alebo vonku.
Kontakt a registrácie: Thomas Kuszewicz +48 601 56 54 52 csjkk@o2.pl
Vitajte

 Tomasz Kuszewicz,

tel. 601 56 54 52,

e-mail: centrum.telesfora@gmail.com